احتمال لغو ایرباس ۸۰۰ -۳۵۰ و توسعه نمونه بزرگتر ایرباس ۱۰۰۰-۳۵۰

احتمال لغو ایرباس ۸۰۰ -۳۵۰ و توسعه نمونه بزرگتر ایرباس ۱۰۰۰-۳۵۰

ایرباس از احتمال لغو پروزه ایرباس ۸۰۰-۳۵۰ خبر و انتقال سفارشات داده شده به محصولات دیگر خانواده ایرباس را داده است .

دلیل این امر هم تغییر سفارش چند ایرلاین از ایرباس ۸۰۰-۳۵۰ نسبت به ایرباس ۳۳۰ نئو و ایرباس ۹۰۰-۳۵۰ و ۱۰۰۰-۳۵۰ و ایرباس ۳۸۰ است .

d2mf_a350xout

ادامه مطلب