پيش نويس مقررات هوانوردي در حوزه گواهينامه هاي عملياتي (Air Crew) تدوين شد

پيش نويس مقررات هوانوردي در حوزه گواهينامه هاي عملياتي (Air Crew) تدوين شد

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري، از تدوين نسخه پيش نويس مقررات هوانوردي در حوزه گواهينامه هاي عملياتي (Air Crew) خبرداد.

به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، محمد جواد تقوايي اظهارداشت: با توجه به نياز صنعت هوانوردي كشورمان و به منظور توسعه همگون و متوازن ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري صنعت، و هماهنگي مقررات حوزه ايمني، نسخه پيش نويس جديد مقررات هوانوردي در حوزه گواهينامه هاي عملياتي (Air Crew) مبتني بر ساختار مقررات آژانس ايمني هوانوردي اروپا (EASA) و هماهنگ با مقررات موجود در سازمان جهت بهره برداري ذينفعان و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات بر روي پايگاه اينترنتي سازمان هواپيمايي كشوري قرار گرفته است.

وي با اشاره به ضرورت و ايجاب بازنگري و به روز رساني مقررات هوانوردي كشور گفت: با توجه به اسناد بالادستي، ضرورري است همزمان با تجهيزات و نوسازي ناوگان هوايي كشور در حوزه عمليات پرواز، محتوا و ساختار قوانين و مقررات نيز با توجه به اقتضائات و الزامات ملي و بين المللي صنعت به روز رساني شود.

DefaultNewsAvatar

ادامه مطلب