افزایش پروازهای کیش

افزایش پروازهای کیش

در مسیرهای داخلی، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد پروازها، حدود ۳۶ درصد و تعداد مسافران جابه‌جا شده، معادل ۵۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین در این دوره تعداد پروازها در مسیرهای داخلی مرتبط با جزیرۀ ‌‌کیش شامل پروازهای ورودی و خروجی‌‌ ۲۹ درصد و تعداد مسافران،‌ ۵۲ درصد افزایش یافته است و این در صورتی است که تعداد پروازها و مسافران در مسیرهای داخلی غیر از کیش نیز به ترتیب ۴۵ و ۶۸ درصد افزایش داشته است‌.

در آبان ماه سال‌ جاری نسبت به مدت مشابه در مسیرهای غیر کیش اعم از داخلی و بین‌المللی تعداد پروازها و مسافران جابه‌جا شده به ترتیب ۶۳ و ۸۵ درصد افزایش یافته است.

فرودگاه جزیره کیش، با نشست و برخاست ۱۷۵۲ پرواز و اعزام و پذیرش، تعداد ۲۰۷ هزار و ۲۹۲ مسافر در آبان امسال هفتمین فرودگاه پرتردد کشور است و از این رقم‌ ۵۲ درصد پروازها و ۴۸ درصد جابه‌جایی مسافران در مسیر جزیره کیش، توسط شرکت هواپیمائی کیش انجام شده است.

در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد نشست و برخاست پروازهای داخلی فرودگاه جزیره کیش، ‌۹ درصد و اعزام و پذیرش مسافر‌ ۲۴ درصد افزایش یافته است.

3951569-v410f33e48f5-6

ادامه مطلب